Biuro Turystyki Szkolnej Provence, zwane dalej Biurem jest organizatorem turystyki wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych spełniającym wymogi ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., zwanej dalej Ustawą. W niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, zwanych też OWU, pojęcia „impreza turystyczna”, „umowa o udział w imprezie turystycznej”, zwana dalej „Umową”, „Podróżny”, zwany dalej Klientem, są używane w znaczeniu nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 Ustawy. Mianem „uczestnika” określa się uczestników imprez turystycznych reprezentowanych i zgłoszonych przez Klienta. OWU, stanowiące wzorzec Umowy, tworzone są na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy, w zakresie w nich uregulowanym określają związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych prawa i obowiązki Klienta oraz Biura.

Dokonywana jest telefonicznie pod numerem telefonu 602 275 300 lub drogą mailową biuro@provence.pl. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest mail potwierdzający przyjęcie rezerwacji. Dokonanie rezerwacji terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania prawnego dla Klienta, osoby dokonującej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji terminu imprezy turystycznej zobowiązuje Biuro do zagwarantowania Klientowi dostępności wybranego terminu imprezy turystycznej przez 30 dni od daty przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji. Biuro, na życzenie Klienta, może przedłużyć czas rezerwacji wybranego terminu imprezy turystycznej dając więcej czasu na zebranie uczestników, podpisanie Umowy oraz zebranie zaliczek wymaganych w momencie podpisania umowy.

Osoba podpisująca Umowę musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo – jeśli działa w imieniu szkoły, placówki oświatowej – musi posiadać stosowne upoważnienie do podpisania Umowy potwierdzone przez dyrekcję szkoły lub placówki oświatowej. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Biuro nie zawiera umów przez telefon, umów internetowych online, za pośrednictwem biur sprzedaży, pośredników oraz agencji turystycznych. Klient zawiera Umowę bezpośrednio z Biurem i w jednoczesnej fizycznej obecności obu stron. Biuro poinformowane przez Klienta o gotowości do podpisania Umowy ustala z Klientem telefonicznie lub mailowo czas i miejsce podpisania Umowy dogodne dla Klienta. Na życzenie Klienta przedstawiciel Biura po podpisaniu Umowy poprowadzi spotkanie informacyjne dla uczestników imprezy turystycznej. W momencie podpisania Umowy Klient otrzymuje kopię podpisanej Umowy w formie papierowej.

Przed podpisaniem Umowy przekazywane są Klientowi w formie pisemnej wszystkie niezbędne informacje: wzór umowy o udział w imprezie turystycznej, ogólne przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, jak i o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego; informacje dotyczące czasu trwania imprezy turystycznej; ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro; program wycieczki i przysługujące Klientowi świadczenia; dodatkowe ewentualne opłaty nieujęte w Umowie; opis, liczba i rodzaj noclegów; opis, liczba i rodzaj posiłków; opis transportu oraz informacje dotyczące przejazdów, a także dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; ogólne warunki ubezpieczeń Signal Iduna Bezpieczne Podróże; standardowy formularz informacyjny – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; wybrane akty prawne, w tym Ustawa. Wymienione informacje dostępne są w witrynie www.wycieczkaszkolna.com.pl

Wszystkie podane w witrynie www.provence.pl oraz www.wycieczkaszkolna.com.pl ceny imprez turystycznych są cenami umownymi, kalkulowanymi dla grup szkolnych, 48 osobowych (45 uczestników płatnych oraz 3 opiekunów lub organizatorów bezpłatnych). Na życzenie Klienta Biuro dokonuje przeliczenia ceny imprezy turystycznej dla innej liczby uczestników. Cena imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie i koszt ich uzyskania obciążają Klienta.

Wszystkie podane w witrynie Biura ceny imprez turystycznych, wyrażone w PLN, kalkulowane są zgodnie z liczbą km pokonywanych poza granicami kraju. Biuro realizuje imprezy turystyczne dla Klientów z całej Polski, dlatego – ze względu na różny koszt transportu – nie jest możliwe podanie jednolitej ceny imprezy turystycznej dla Klientów z różnych województw. Do podstawowej ceny imprezy turystycznej podanej w witrynie doliczana jest ryczałtowa opłata za transport Klienta po kraju wyliczana dla każdej grupy w zależności od miejsca wyjazdu. Dopłata liczona jest od każdego uczestnika przy kompletnej grupie 48 osób. W wypadku mniejszych liczebnie grup stawki ustalane są indywidualnie.

Podstawowa cena imprezy turystycznej podana na www.wycieczkaszkolna.com.pl nie obejmuje żadnych opcjonalnych świadczeń, jeśli te nie zostały szczegółowo określone w Umowie (wstępów, podatków lokalnych i opłat klimatycznych, posiłków, napojów, usług lokalnych przewodników, wydatków własnych Klienta, biletów komunikacji, rejsów, opłat za korzystanie z toalet na parkingach i w trakcie zwiedzania, etc.). Na życzenie Klienta Biuro dolicza do ceny podstawowej i określa w Umowie wybrany przez Klienta pakiet wstępów i usług dostępny przy każdym programie imprezy turystycznej na stronie internetowej www.wycieczkaszkolna.com.pl. Wszelkie dodatkowe, nieuzgodnione z Biurem i nieopłacone świadczenia, bilety, usługi, na które ewentualnie zdecyduje się Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej obciążają Klienta. Klient i Biuro przed podpisaniem Umowy i w zawieranej Umowie mogą uzgodnić dodatkowe wymagania specjalne. Koszt dodatkowo uzgadnianych wymagań specjalnych zawsze obciąża Klienta.

Zgodnie z art. 45 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – Biuro zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy turystycznej w przypadku udokumentowanego wzrostu przynajmniej jednej z poniższych okoliczności: a) zmiana ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; c) wzrost kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Szczegółowe terminy i wysokość wpłat określane są każdorazowo w Umowach zawieranych z Klientami. Klient podpisując Umowę dokonuje przedpłaty w wysokości 400 PLN/każdego uczestnika. Przedpłata powinna wpłynąć do Biura lub na rachunek bankowy Biura podany w Umowie w ciągu 48 h od momentu podpisania Umowy. Całkowita należność za imprezę turystyczną, po potraceniu przedpłat, powinna wpłynąć do Biura lub na rachunek bankowy Biura podany w Umowie na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Biuro i Klient w Umowie określają szczegółowo terminy i wysokości przedpłat za imprezę turystyczną przed jej rozpoczęciem w formie nieoprocentowanych rat. Przy podpisaniu Umowy na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, całkowitą należność za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin od dnia podpisania Umowy do Biura lub na rachunek bankowy Biura podany w Umowie. Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości, Biuro może potraktować jako rezygnację z przyczyn leżących po stronie Klienta. Ewentualne zwroty pieniężne (nadpłaty) dokonywane są wyłącznie na wskazany przez Klienta w formie pisemnej rachunek bankowy.

Biuro za wykonaną usługę wystawia Klientowi fakturę VAT. Zgodnie z przepisami faktura VAT wystawiana jest w terminie do 14 dni po wykonaniu usługi. Na życzenie Klienta Biuro wystawi imienne faktury VAT poszczególnym uczestnikom zgłaszanym przez Klienta. Zgłoszenie chęci otrzymania imiennych faktur VAT dla poszczególnych uczestników i przekazanie danych do faktur należy do obowiązków Klienta w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia trwania imprezy turystycznej. W wypadku zgłoszenia po zakończeniu imprezy turystycznej, Biuro nie wystawi faktur indywidualnych, jedynie fakturę zbiorczą dla Klienta. Wystawiane imienne faktury VAT zawierają taką samą treść, jak ogólna faktura zbiorcza wystawiana Klientowi. Każda imienna faktura VAT wystawiana uczestnikowi posiada adnotację, że dotyczy Umowy zawartej z Klientem. W wypadku wystawienia poszczególnym uczestnikom zgłoszonym przez Klienta imiennych faktur VAT – Biuro pomniejsza fakturę VAT dla Klienta o sumę kwot wystawionych na imiennych fakturach VAT.

Po podpisaniu Umowy, w wypadku zgłoszenia przez Klienta mniejszej niż określona w Umowie ilości uczestników pełnopłatnych – na życzenie Klienta, Biuro dokonuje przeliczenia ceny imprezy turystycznej z uwzględnieniem ponoszonych kosztów stałych dla mniejszej ilości uczestników zgłoszonych przez Klienta. Wszystkie istotne ustalenia dotyczące zmniejszenia przez Klienta ilości uczestników pełnopłatnych oraz zmiany /podwyższenia/ ceny w przeliczeniu na jednego uczestnika pełnopłatnego muszą mieć charakter pisemny i muszą być potwierdzone /zaakceptowane/ w formie aneksu do Umowy przez Klienta i Biuro. Zgodnie z wyborem Klienta, Biuro podaje cenę przeliczoną dla mniejszej ilości zgłoszonych uczestników jako: a) całkowity wzrost kosztów imprezy turystycznej spowodowany zmniejszeniem ilości pełnopłatnych uczestników podzielony na wszystkich uczestników pełnopłatnych zmniejszonej grupy; b) całkowity wzrost kosztów imprezy turystycznej spowodowany zmniejszeniem ilości pełnopłatnych uczestników podzielony na ilość osób, o które została zmniejszona ilość uczestników pełnopłatnych.

Klient akceptując warunki Umowy deklaruje, że zapoznał się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE” i zobowiązuje się do zapoznania z nimi uczestników imprezy turystycznej. Biuro na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 517305 z dnia 01.03.2020 zawiera na rzecz Klienta uczestniczącego w organizowanych imprezach turystycznych zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa Umowa. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Biurem umowy generalnej ubezpieczenia nr 517305 z dnia 01.03.2020 każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty za dodatkową opłatą ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Klient za dodatkową opłatą może podwyższyć kwotę ubezpieczenia NNW i KL oraz rozszerzyć ubezpieczenie o koszty leczenia chorób przewlekłych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed datą wyjazdu określoną w umowie. Wykupienie ubezpieczenia, o którym mowa w późniejszym terminie nie jest możliwe. Przekazanie wszystkich danych wymaganych do ubezpieczenia uczestników (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) należy do obowiązków Klienta. Lista z danymi do ubezpieczenia musi być dostarczona do biura w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed datą wyjazdu określoną w Umowie.

Cena imprezy turystycznej nie zawiera ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprez turystycznych. Klient za dodatkową opłatą może wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprez turystycznych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Wykupienie ubezpieczenia, o którym mowa w późniejszym terminie nie jest możliwe. W wypadku Umowy zawieranej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprez turystycznych może nastąpić jedynie w dniu podpisania Umowy. W takim wypadku wykupienie ubezpieczenia, o którym mowa w późniejszym terminie nie jest możliwe.

Klient może bez zgody Biura zmienić uczestnika na liście i przenieść na nową osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa, jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Klient zawiadomi Biuro na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa, wiąże się dla Biura z dodatkowymi kosztami (np. opłaty za zmianę uczestnika na promie) – Klient jest zobowiązany je pokryć. Biuro żądając zapłaty ma obowiązek wykazać Klientowi ponoszone koszty. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia Umowy.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Powiadomienie o rezygnacji musi nastąpić w formie pisemnej. Jako datę powiadomienia uważa się np. datę wysłania listu poleconego lub datę złożenia pisma w siedzibie Biura. Powiadomienie o rezygnacji należy do obowiązków Klienta. W wypadku rezygnacji Klienta i jego odstąpienia od Umowy Biuro ma prawo do naliczenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy. Wysokość opłaty, którą Klient jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Biura obliczana jest na podstawie rzeczywistych kosztów podniesionych przez Biuro w związku z przygotowaniem imprezy turystycznej dla Klienta. Opłata, o której mowa, podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Klienta. Biuro ma prawo do naliczenia opłaty, o której mowa, bez względu na termin zawarcia Umowy.

Biuro może rozwiązać Umowę i dokonać Klientowi pełnego zwrotu wpłat z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie można zrealizować imprezy turystycznej z przyczyn od Biura niezależnych, np. w wyniku działania „siły wyższej” (zamknięcie granic, zamieszki, klęski żywiołowe, decyzje władz lokalnych, etc.), jeżeli realizacja świadczeń jest niebezpieczna bądź utrudniona. Na potrzeby Umowy przyjmuje się, że podstawę podjęcia takiej decyzji stanowi stosowny komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 3 i 4 stopień ostrzeżeń: “kategorycznie nie podróżuj” lub “opuść natychmiast” obowiązujący na mniej niż 30 dni przed wyjazdem. W wypadkach, o których mowa powyżej, Biuro może zaproponować Klientowi – jeżeli Klient zaakceptuje propozycję – realizację świadczeń zawartych w Umowie w innym możliwym terminie lub świadczenia zamienne (np. imprezę turystyczną w tej samej cenie, ale inny program). W wypadku braku akceptacji Klienta Umowa zostaje rozwiązana.

Biuro może rozwiązać Umowę i dokonać Klientowi pełnego zwrotu wpłat z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli całkowita liczba uczestników jest mniejsza od minimalnej, określonej Umową. Strony ustalają 32 uczestników jako liczbę minimalną. Liczba minimalna dotyczy również grup łączonych.

W wypadkach określonych powyżej, w pkt. 10, Biuro dokonuje zwrotu wpłat z tytułu imprezy turystycznej na wskazane przez Klienta konto w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy. Biuro ma obowiązek poinformować Klienta o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu przedłużenia się czasu podróży, z przyczyn niezależnych od Biura, np. opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, etc. W przypadku jeżeli Klient (względnie jeden z uczestników zgłoszonych przez Klienta) nie weźmie udziału w imprezie turystycznej wskutek przyczyn leżących po jego stronie, przerwie korzystanie ze świadczeń w czasie trwania imprezy turystycznej, jeżeli Klient (względnie uczestnik) sam rezygnuje z uzgodnionej usługi – nie może wymagać od Biura zwrotu pieniężnego ekwiwalentu świadczeń, z których nie skorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Biura, jeżeli Biuro poniosło koszt w związku z przygotowaniem danego świadczenia. W takim wypadku Klient nie może żądać realizacji świadczeń w innym terminie.

Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Odpowiedzialność Biura z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych Umową określają przepisy art. 50 Ustawy. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 Ustawy, Biuro ogranicza wysokość odszkodowania jakie ma zostać wypłacone przez Biuro za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Zgodnie z art. 48, pkt 3 Ustawy, jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Biuro usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

Klient ma obowiązek niezwłocznego informowania przedstawiciela Biura (pilota wycieczek) o wszelkich nieprawidłowościach i niezgodnościach celem ich jak najszybszego usunięcia.

Jeżeli Biuro w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązane, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Biuro przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Klient może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci, wówczas Klient jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.

Jeżeli Biuro nie usunie niezgodności Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź zgłoszonych przez niego uczestników. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź zgłoszonych przez niego uczestników.

Klientowi nie przysługuje obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy: winę za niezgodność ponosi Klient bądź zgłoszeni przez niego uczestnicy, winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Klient może zgłosić reklamacje, wnioski i uwagi na piśmie w trakcie i po zakończeniu imprezy turystycznej. Pilot nie jest uprawniony do uznawania roszczeń Klienta związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez Klienta skargi. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pod adresem Biura podanym w Umowie lub adresem mailowym: biuro@provence.pl. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację zostanie przekazana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą maila, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia reklamacji przez Klienta. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem.

W sprawach nieregulowanych treścią Umowy stosuje się odpowiednio właściwe przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony deklarują chęć polubownego rozwiązywania sporów wynikających z realizacji Umowy. W przypadku braku porozumienia – jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Klienta lub Biura. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Biuro nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Biuro informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Biuro jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole, mail: sekretariat@opole.wiih.gov.pl. Klient może uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Biurem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Roszczenia, o których mowa przedawniają się z upływem 3 lat.

NUMER W CENTRALNEJ EWIDENCJI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH – 4827. BIURO WYKUPIŁO GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ TURYSTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ POKRYCIA KOSZTÓW POWROTU KLIENTÓW DO KRAJU, A TAKŻE ZWROTU WPŁAT WNIESIONYCH PRZEZ KLIENTÓW ZA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ – UDZIELONĄ PRZEZ  SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A; Przedstawicielstwo Signal Iduna  40-087 Katowice ul. Sokolska 65; PRZEDMIOTEM UDZIELONEJ GWARANCJI JEST: pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana; zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki. BENEFICJENTEM GWARANCJI UDZIELONEJ  PRZEZ  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. I OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO WYDAWANIA DYSPOZYCJI WYPŁATY ŚRODKÓW JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ PROVENCE ODPROWADZA TERMINOWO I W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI SKŁADKI NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I POMOCOWY. BENEFICJENTEM TFG JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

Biuro przetwarza informacje pozyskane od Klientów, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Klient oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi w formie pisemnej informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Biuro (RODO). Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych do Biura dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro na podstawie zawartej Umowy. Klient wyraża zgodę na przekazanie ww. danych osobowych, w niezbędnym zakresie, poza granice RP i jeśli to konieczne również poza granice EU.

Klient i zgłoszeni przez niego uczestnicy imprezy turystycznej zobowiązani są do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, paszportowych, wizowych i sanitarnych  krajów  tranzytowych i docelowych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieprzestrzegania. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki wydania z opóźnieniem stosownych decyzji (paszport, wiza) lub za odmowę jej wydania, jak i za odmowę prawa wjazdu przez służby graniczne na przejściach granicznych.

Wszystkie istotne uzgodnienia muszą mieć charakter pisemny potwierdzony przez Klienta i Biuro.

Biuro, w trakcie organizowanych imprez turystycznych, nie zapewnia na plażach i basenach (w tym również hotelowych) opieki Ratownika. Kąpiel uczestników odbywa się jedynie za pozwoleniem Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność.

Zwiedzanie nastawione jest w przeważającej mierze na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów nie jest ujęta w cenie imprezy turystycznej, jeśli nie jest wyszczególniona w Umowie. Pilot wycieczki nie pełni funkcji przewodnika i nie oprowadza po zwiedzanych obiektach turystycznych – mogą to robić jedynie lokalni, licencjonowani przewodnicy. Opłata za usługi przewodników lokalnych, jeśli nie jest wyszczególniona w Umowie, nie jest ujęta w cenie imprezy turystycznej. Klient winien wykonywać zalecenia przedstawiciela Biura (pilota wycieczek) zmierzające do właściwej realizacji imprezy i mające na względzie dobro uczestników imprezy turystycznej.

Klient i zgłoszeni przez niego uczestnicy imprezy turystycznej zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach i miejscach, w których przebywają, a w szczególności zakazu palenia tytoniu w środkach transportu. Klient ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z własnej winy lub osób, które pozostają pod jego opieką. Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie uczestnika z imprezy turystycznej (hotelu). W takim wypadku zastosowanie mają ustalenia zawarte w Ustawie.

Biuro zobowiązane jest do niezwłocznego udzielenia odpowiedniej pomocy Klientowi i zgłoszonym przez niego uczestnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art. 48 ust. 11. Ustawy. Pomoc, o której mowa, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; udzieleniu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 Ustawy. Biuro może żądać od Klienta opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa Klienta lub zgłoszonych przez niego uczestników. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.

Aktualne programy imprez turystycznych umieszczone na www.provence.pl oraz www.wycieczkaszkolna.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c,. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Wszystkie dane zawarte w opisie imprez turystycznych mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Klienta o zmianie.

Zdjęcia przedstawione w opisie imprez turystycznych na www.wycieczkaszkolna.com.pl są przykładowe.

Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa dotyczą grupowych imprez turystycznych autokarowych organizowanych przez Biuro Turystyki Szkolnej Provence. Obowiązują od 01.09.2022.